Najlepsze porady specjalisty w punktach

Zebraliśmy najlepsze uwagi i wskazówki dotyczące gospodarki wodomierzowej opracowane przez Piotra Lewandowskiego. Zapraszamy do lektury.


Zalecana i planowa gospodarka wodomierzowa powinna obejmować, co najmniej następujące działania:§    inwentaryzację wodomierzy mieszkaniowych,


§    sprawdzenie zasadności doboru wodomierzy domowych, kierując się przede wszystkim faktycznym profilem zużycia wody, a nie średnicą przyłącza oraz typem i marką wodomierza,
§    cykliczne sprawdzanie stanu technicznego instalacji wodociągowej, eliminując na bieżąco źródła przecieków,
§    weryfikację sposobu montażu wodomierzy mieszkaniowych na zgodność z zaleceniami producenta (w miarę możliwości wodomierze montować w pozycji poziomej, zamontować zawory zwrotne itp.),
§    wykonywanie jak najczęściej (zaleca się raz na miesiąc) odczytów wskazań wodomierzy mieszkaniowych i poddawanie ich statystycznej analizie w celu kontroli zużycia wody przez poszczególnych odbiorców oraz dla identyfikacji strat wody poprzez analizę rozbieżności wskazań z wodomierzem domowym,
§    przestrzeganie wymaganych terminów ponownej legalizacji wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza domowego (5 lat). Przedłużenie wymaganych terminów może spowodować pogorszenie charakterystyk metrologicznych wodomierzy i w efekcie pogłębić niezgodności pomiarów zużycia wody oraz niebezpieczeństwo (przy wzroście świadomości prawnej) nie uiszczania przez odbiorców wody opłat za wskazania z wodomierzy z wygasłą cechą legalizacyjną.
§    ustalenie zużycia wody przez jej odbiorców w danym budynku - zużycie każdego z odbiorców oraz zużycie na potrzeby ogólne budynku. Wielkość zużycia na potrzeby ogólne można ustalić jako różnicę między średnimi wartościami (np.: za ostatni rok) na wodomierzu domowym, a sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych. Technika rozliczenia tej części zużycia wody pomiędzy mieszkańcami może polegać np.: na rozdzieleniu proporcjonalnym do liczby mieszkań w budynku, ich powierzchni lub liczby mieszkańców.                                                         
Do tak ustalonego zużycia wody na potrzeby ogólne należy dodać zużycia pomierzone na wodomierzach mieszkaniowych. Pozostają zagadnienia ściśle organizacyjne: częstotliwość odczytów, wydzielenie opłat stałych, zaliczek na poczet przyszłej legalizacji ponownej itp.
Do tak ustalonego zużycia wody na potrzeby ogólne należy dodać zużycia pomierzone na wodomierzach mieszkaniowych. Pozostają zagadnienia ściśle organizacyjne: częstotliwość odczytów, wydzielenie opłat stałych, zaliczek na poczet przyszłej legalizacji ponownej itp.§    miesięczny lub kwartalny odczyt wskazań wodomierzy, w tradycyjnej formule inkasenckiej i opcjonalnie z wykorzystaniem zdalnych odczytów, np.: drogą radiową oraz z wykorzystaniem wewnętrznych sieci internetowych.
§    prowadzenie rozliczeń zużycia wody z uwzględnieniem bilansu wskazań wodomierzy mieszkaniowych i domowych,
§    statystyczną analizę zużycia wody.